Mansfield Hollow Dam
Station GOES ID: CE3277C6
Self Timed GOES Channel: 161
Self Timed Transmission Interval: 1 hour(s)
Self Timed Transmission baud Rate: 300
Self Timed Transmission Window: 12:40:10
Self Timed Window Length: 5 seconds
Random GOES Channel: 129
Random Transmission Interval: 6
Random Transmission Baud Rate: 300

Mansfield Hollow Dam
Local Receive Time
UTC
Transmit Time
UTC
Failure Codes Flags Channel Battery Message Length     Message Data
31 Jan 18:40 31 Jan 18:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTE4NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW2BAX3NARmJAW2BAX3NARlRAW2BAX3NARlVAW2FAX3NARkxJIA==
31 Jan 17:40 31 Jan 17:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTE3NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW2FAX3NARkZAW2FAX3NARlxAW2FAX3NARk5AW2FAX3NARktJIA==
31 Jan 16:40 31 Jan 16:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTE2NDAxMEc0MiswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW2FAX3NARkpAW2JAX3NARkxAW2JAX3NARklAW2JAX3NARXxJIA==
31 Jan 15:40 31 Jan 15:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTE1NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW2JAX3NARXZAW2JAX3NARXJAW2NAX3NARWhAW2NAX3NARWZJIA==
31 Jan 15:04 31 Jan 15:04 G 661589 129 n/a 113 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTE1MDQxN0c0My0wTk4xMjlFVVAwMDA3NmJQQkVfY0VaaC8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VPfk1mQUVbc0VfYEVhRkVmREVcdUVebkVjfS8vLy8vL0VUfEVeYWM/SSA=
31 Jan 14:59 31 Jan 14:59 G 661589 129 n/a 117 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTE0NTkwNEc0My0wTk4xMjlFVUIwMDA4MGBaTEVOZ0VdaEVOT0VcTUVOYkVda0VcQEVdT0VdfkVfekVLZ0JJa0VWcy8vL0VNRUBURUBUTEBSbS8vLy8vL0BUQEBTay8vLy8vLy8vL2Mg
31 Jan 14:40 31 Jan 14:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTE0NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmBCMUpAW2NAX3NARWJAW2NAX3NARV9AW2NAX3NARVtAW2NAX3NARVZJIA==
31 Jan 14:31 31 Jan 14:31 G 661589 129 n/a 53 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTE0MzEyOUc0My0wTk4xMjlFVUIwMDAxNmJHQUBbY0Bfc0BFYmN9SSA=
31 Jan 13:40 31 Jan 13:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTEzNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW2RAX3NARVJAW2RAX3NARVhAW2RAX3NARVtAW2RAX3NARVhJIA==
31 Jan 12:40 31 Jan 12:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTEyNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAW2RAX3NARVpAW2VAX3NARVxAW2VAX3NARVtAW2VAX3NARV5JIA==
31 Jan 11:40 31 Jan 11:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTExNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAW2VAX3NARWFAW2ZAX3NARWhAW2ZAX3NARW1AW2ZAX3NARXBJIA==
31 Jan 10:40 31 Jan 10:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTEwNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW2ZAX3NARXNAW2ZAX3NARXpAW2ZAX3NARkFAW2dAX3NARkVJIA==
31 Jan 09:40 31 Jan 09:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTA5NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW2dAX3NARkhAW2dAX3NARktAW2dAX3NARlFAW2hAX3NARlFJIA==
31 Jan 09:03 31 Jan 09:03 G 6229 129 n/a 112 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTA5MDM0NEc0My0wTk4xMjlFRFIwMDA3NWJQQkVfXi8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VQR0VbV0Vbc0VfXEVhQ0VmQkVcc0VebUVjey8vLy8vL0VVQUVeUWN8SQ==
31 Jan 08:58 31 Jan 08:58 G 661589 129 n/a 117 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTA4NTgzNEc0My0wTk4xMjlFVVAwMDA4MGBaTEVOZUVdYkVOYUVcS0VObEVdZkVcQUVdTUVdP0VfeUVLbUJJbEVWbkR0d0VNQ0BUWEBUZEBSdy8vLy8vL0BUVEBTfC8vLy8vL0BUXGMg
31 Jan 08:40 31 Jan 08:40 G 6229 161 n/a 78 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTA4NDAxMEc0NC0wTk4xNjFFTFIwMDA0MWBCMUpAW2hAX3NARlNAW2hAX3NARlVAW2hAX3NARlhAW2hAX3NARllJ
31 Jan 08:31 31 Jan 08:31 G 661589 129 n/a 53 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTA4MzEyOUc0NC0wTk4xMjlFVVAwMDAxNmJHQUBbaEBfc0BGU2N6SSA=
31 Jan 07:40 31 Jan 07:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTA3NDAxMEc0NC0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAW2hAX3NARltAW2hAX3NARmJAW2hAX3NARmNAW2lAX3NARmJJIA==
31 Jan 06:40 31 Jan 06:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTA2NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAW2lAX3NARldAW2lAX3NARlhAW2lAX3NARkpAW2pAX3NARklJIA==
31 Jan 05:40 31 Jan 05:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTA1NDAxMEc0My0wTk4xNjFFTjIwMDA0MmJCMUpAW2pAX3NARkFAW2pAX3NARkVAW2pAX3NARkRAW2pAX3NARkdKIA==
31 Jan 04:40 31 Jan 04:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTA0NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW2pAX3NARkxAW2pAX3NARlJAW2pAX3NARlBAW2pAX3NARkxJIA==
31 Jan 03:40 31 Jan 03:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTAzNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW2tAX3NARkxAW2tAX3NARk9AW2tAX3NARklAW2tAX3NARlZJIA==
31 Jan 03:03 31 Jan 03:03 G 661589 129 n/a 113 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTAzMDMzOEc0MyswTk4xMjlFVUIwMDA3NmJQQkVfXi8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VQR0VbV0Vbc0VfXEVhQ0VmQkVcc0VebUVjey8vLy8vL0VVQUVeUWN5SSA=
31 Jan 02:58 31 Jan 02:58 ? 661589 129 n/a 65 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTAyNTgzMT80NC0wSFAxMjlFVUIwMDAyOGBaTEVOZUVdYgVaIyQkC3UrJCRJKyRBJCQkJCA=
31 Jan 02:40 31 Jan 02:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTAyNDAxMEc0MiswTk4xNjFFVVAwMDA0MmBCMUpAW2tAX3NARlpAW2tAX3NARmRAW2tAX3NARnNAW2tAX3NARnhJIA==
31 Jan 02:32 31 Jan 02:32 G 6229 129 n/a 52 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTAyMzI0N0c0MyswTk4xMjlFRFIwMDAxNWJHQUBba0Bfc0BGWmN3SQ==
31 Jan 01:40 31 Jan 01:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTAxNDAxMEc0MiswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAW2tAX3NARnxAW2xAX3NARn1AW2xAX3NARn1AW2xAX3NARj9KIA==
31 Jan 00:40 31 Jan 00:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMTAwNDAxMEc0MiswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW2xAX3NARnZAW2xAX3NARndAW2xAX3NARmBAW2xAX3NARmlJIA==
30 Jan 23:40 30 Jan 23:40 G 6229 161 n/a 78 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDIzNDAxMEc0MiswTk4xNjFFTFIwMDA0MWJCMUpAW2xAX3NARnJAW2xAX3NAR0FAW2xAX3NAR05AW2xAX3NAR2ZJ
30 Jan 22:40 30 Jan 22:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDIyNDAxMEc0MiswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW2xAX3NAR2RAW2xAX3NAR29AW2xAX3NASERAW2xAX3NASGJJIA==
30 Jan 21:40 30 Jan 21:40 G 6229 161 n/a 78 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDIxNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFTFIwMDA0MWJCMUpAW21AX3NASG1AW21AX3NASG1AW21AX3NASHJAW21AX3NASHFJ
30 Jan 21:04 30 Jan 21:04 G 661589 129 n/a 113 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDIxMDQyMkc0MiswTk4xMjlFTjEwMDA3NmJQQkVfZ0VabUVaUC8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VQX0VbXEVbeUVfWkVhQkVmQUVcdUVec0VjfC8vLy8vLy8vLy8vL2N2SSA=
30 Jan 20:40 30 Jan 20:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDIwNDAxMEc0MiswTk4xNjFFVUIwMDA0MmBCMUpAW21AX3NASHFAW21AX3NASG9AW21AX3NASHFAW21AX3NASHRJIA==
30 Jan 20:32 30 Jan 20:32 G 661589 129 n/a 53 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDIwMzI0M0c0Mi0wTk4xMjlFVVAwMDAxNmJHQkBbbUBfc0BIcWN0SSA=
30 Jan 19:40 30 Jan 19:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDE5NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW21AX3NASG5AW21AX3NASGxAW21AX3NASGlAW21AX3NASGFJIA==
30 Jan 18:40 30 Jan 18:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDE4NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW25AX3NASGhAW29AX3NASF1AW3BAX3NASFpAW3JAX3NASFhJIA==
30 Jan 17:40 30 Jan 17:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDE3NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW3NAX3NASGBAW3RAX3NASFJAW3VAX3NASERAW3dAX3NAR3hJIA==
30 Jan 16:40 30 Jan 16:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDE2NDAxMEc0MiswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAW3hAX3NAR2VAW3lAX3NAR0pAW3pAX3NARnFAW3xAX3NARl5JIA==
30 Jan 15:40 30 Jan 15:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDE1NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFTjIwMDA0MmJCMUpAW31AX3NARkxAW35AX3NART9AWz9AX3NARXhAXEBAX3NARXFJIA==
30 Jan 15:04 30 Jan 15:04 G 6229 129 n/a 112 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDE1MDQyOEc0My0wTk4xMjlFTFIwMDA3NWJQQ0VfZ0VabUVaUC8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VQX0VbXEVbeUVfWkVhQkVmQUVcdUVec0VjfC8vLy8vLy8vLy8vL2NzSQ==
30 Jan 15:00 30 Jan 15:00 G 6229 129 n/a 116 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDE1MDAxNkc0My0wTk4xMjlFTFIwMDA3OWBaTS8vLy8vL0VOe0VcTEVPS0Vdb0VcTEVdU0VeSUVfekVMUkJJa0VWfC8vL0VNUUBURkBURS8vLy8vLy8vL0BTb0BTZy8vLy8vL0BURWM=
30 Jan 14:40 30 Jan 14:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDE0NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmBCMUpAXEJAX3NARWVAXENAX3NARV1AXEVAX3NARVFAXEZAX3NARU5JIA==
30 Jan 14:32 30 Jan 14:32 G 6229 129 n/a 52 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDE0MzIzNEc0MyswTk4xMjlFTFIwMDAxNWJHQkBcQkBfc0BFZWNxSQ==
30 Jan 13:40 30 Jan 13:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDEzNDAxMEc0MyswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXEdAX3NARUtAXElAX3NARUBAXEpAX3NARH1AXExAX3NARHlJIA==
30 Jan 12:40 30 Jan 12:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDEyNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXE1AX3NARHtAXE9AX3NARHhAXFBAX3NARHVAXFJAX3NARHZJIA==
30 Jan 11:40 30 Jan 11:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDExNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXFNAX3NARHdAXFVAX3NARHlAXFZAX3NARHlAXFhAX3NARH1JIA==
30 Jan 10:40 30 Jan 10:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDEwNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXFlAX3NARH1AXFtAX3NARURAXFxAX3NARUVAXF5AX3NARURJIA==
30 Jan 09:40 30 Jan 09:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDA5NDAxMEc0MyswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXF9AX3NARUtAXGFAX3NARVNAXGNAX3NARVVAXGVAX3NARVZJIA==
30 Jan 09:05 30 Jan 09:04 G 6229 129 n/a 112 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDA5MDQ1MUc0NC0wTk4xMjlFRFIwMDA3NWBQQ0VfXi8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VQYkVbXUVbe0VfVkVgP0VlfkVcdEVedEVjei8vLy8vLy8vLy8vL2NwSQ==
30 Jan 09:01 30 Jan 09:00 G 6229 129 n/a 116 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDA5MDA1N0c0NC0wTk4xMjlFRFIwMDA3OWBaTi8vLy8vL0VPVEVcTEVPVUVdZ0VcVUVdUkVeTkVfekVMcUJJbUVXTS8vL0VNSkBUWkBUWi8vLy8vLy8vL0BTe0BTeC8vLy8vLy8vL2M=
30 Jan 08:40 30 Jan 08:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDA4NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmBCMUpAXGZAX3NARVxAXGhAX3NARWBAXGpAX3NARWFAXGxAX3NARWhJIA==
30 Jan 08:31 30 Jan 08:31 G 6229 129 n/a 52 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDA4MzEzMEc0NC0wTk4xMjlFRFIwMDAxNWJHQUBcZkBfc0BFXGNuSQ==
30 Jan 07:40 30 Jan 07:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDA3NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXG5AX3NARWtAXHBAX3NARW9AXHJAX3NARXJAXHRAX3NARXhJIA==
30 Jan 06:40 30 Jan 06:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDA2NDAxMEc0MyswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXHZAX3NARX1AXHhAX3NARkRAXHpAX3NARlBAXHxAX3NARl1JIA==
30 Jan 05:40 30 Jan 05:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDA1NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXH5AX3NARlhAXUBAX3NARlNAXUFAX3NARlBAXUNAX3NARmNJIA==
30 Jan 04:40 30 Jan 04:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDA0NDAxMEc0MiswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAXUVAX3NARmdAXUhAX3NAR0FAXUpAX3NAR0hAXUtAX3NAR0lJIA==
30 Jan 03:40 30 Jan 03:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDAzNDAxMEc0NC0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXU1AX3NAR0FAXVBAX3NARn1AXVFAX3NAR0pAXVNAX3NAR1RJIA==
30 Jan 03:05 30 Jan 03:05 G 6229 129 n/a 112 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDAzMDUwNUc0My0wTk4xMjlFTFIwMDA3NWBQQ0VfXi8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VQYkVbXUVbe0VfVkVgP0VlfkVcdEVedEVjei8vLy8vLy8vLy8vL2NtSQ==
30 Jan 03:01 30 Jan 03:01 G 6229 129 n/a 116 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDAzMDEzMUc0My0wTk4xMjlFRFIwMDA3OWBaQC8vLy8vL0VPVEVcTEVPVUVdZ0VcVUVdUkVeTkVfekVMcUJJbUVXTS8vL0VNSkBUWkBUWi8vLy8vLy8vL0BTe0BTeC8vLy8vLy8vL2M=
30 Jan 02:40 30 Jan 02:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDAyNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmBCMUpAXVVAX3NAR1lAXVdAX3NAR1tAXVlAX3NAR19AXVtAX3NAR2hJIA==
30 Jan 02:33 30 Jan 02:32 G 6229 129 n/a 52 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDAyMzI0N0c0NC0wTk4xMjlFTFIwMDAxNWJHQUBdVUBfc0BHWWNrSQ==
30 Jan 01:40 30 Jan 01:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDAxNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAXV1AX3NAR21AXV9AX3NAR21AXWFAX3NAR3BAXWNAX3NAR3FJIA==
30 Jan 00:40 30 Jan 00:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAzMDAwNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAXWVAX3NAR3RAXWdAX3NAR3RAXWlAX3NAR3dAXWtAX3NAR3lJIA==
29 Jan 23:40 29 Jan 23:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTIzNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAXW5AX3NAR3tAXXBAX3NARz9AXXFAX3NASEBAXXNAX3NASENJIA==
29 Jan 22:40 29 Jan 22:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTIyNDAxMEc0MiswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXXVAX3NASEVAXXhAX3NASEhAXXpAX3NASEtAXXxAX3NASE9JIA==
29 Jan 21:40 29 Jan 21:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTIxNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAXX5AX3NASFRAXkBAX3NASFVAXkJAX3NASFdAXkRAX3NASFZJIA==
29 Jan 21:05 29 Jan 21:05 G 6229 129 n/a 112 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTIxMDUyNUc0My0wTk4xMjlFTFIwMDA3NWBQREVfekVbQ0VaZi8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VQfEVbWUVbe0VfUkVgfEVle0VccUVedkVjeC8vLy8vLy8vLy8vL2NqSQ==
29 Jan 21:02 29 Jan 21:01 G 6229 129 n/a 116 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTIxMDE1OEc0My0wTk4xMjlFRFIwMDA3OWJaQC8vLy8vL0VPYUVcTEVPeUVeQkVcX0VdS0VeUUVfekVNb0JJcEVXXkR0P0VNYkBUTUBUSi8vLy8vLy8vL0BTeUBTbi8vLy8vL0BUSGM=
29 Jan 20:40 29 Jan 20:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTIwNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmBCMUpAXkdAX3NASFhAXkhAX3NASFxAXkpAX3NASF9AXkxAX3NASGFJIA==
29 Jan 20:31 29 Jan 20:31 G 661589 129 n/a 53 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTIwMzEyOUc0My0wTk4xMjlFVVAwMDAxNmJHQEBeR0Bfc0BIWGNoSSA=
29 Jan 19:40 29 Jan 19:40 G 6229 161 n/a 78 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTE5NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFTFIwMDA0MWJCMUpAXk5AX3NASGBAXlBAX3NASGNAXlJAX3NASGVAXlRAX3NASGhJ
29 Jan 18:40 29 Jan 18:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTE4NDAxMEc0MiswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAXldAX3NASGpAXllAX3NASGtAXltAX3NASGZAXl1AX3NASGBJIA==
29 Jan 17:40 29 Jan 17:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTE3NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXl9AX3NASGFAXmFAX3NASFtAXmNAX3NASFJAXmVAX3NAR3JJIA==
29 Jan 16:40 29 Jan 16:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTE2NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAXmdAX3NAR1NAXmlAX3NAR0RAXmtAX3NARnlAXm5AX3NARnBJIA==
29 Jan 15:40 29 Jan 15:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTE1NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAXnBAX3NARmZAXnJAX3NARldAXnRAX3NARkpAXnZAX3NARXtJIA==
29 Jan 15:05 29 Jan 15:05 G 661589 129 n/a 113 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTE1MDUwN0c0My0wTk4xMjlFVUIwMDA3NmBQQ0VfekVbQ0VaZi8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VQfEVbWUVbe0VfUkVgfEVle0VccUVedkVjeC8vLy8vLy8vLy8vL2NnSSA=
29 Jan 15:01 29 Jan 15:01 G 6229 129 n/a 116 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTE1MDEwNUc0My0wTk4xMjlFTFIwMDA3OWBaTi8vLy8vL0VPYUVcTEVPeUVeQkVcX0VdS0VeUUVfekVNb0JJcEVXXkR0P0VNYkBUTUBUSi8vLy8vLy8vL0BTeUBTbi8vLy8vL0BUSGM=
29 Jan 14:40 29 Jan 14:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTE0NDAxMEc0MyswTk4xNjFFVUIwMDA0MmBCMUpAXndAX3NARXFAXnlAX3NARWhAXntAX3NARVxAXn5AX3NARVVJIA==
29 Jan 14:32 29 Jan 14:32 G 6229 129 n/a 52 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTE0MzI0NEc0MyswTk4xMjlFTFIwMDAxNWJHQUBed0Bfc0BFcWNlSQ==
29 Jan 13:40 29 Jan 13:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTEzNDAxMEc0MyswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAX0BAX3NARU1AX0JAX3NARUBAX0RAX3NARHtAX0ZAX3NARHZJIA==
29 Jan 12:40 29 Jan 12:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTEyNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAX0dAX3NARHJAX0lAX3NARG5AX0xAX3NARGpAX05AX3NARGhJIA==
29 Jan 11:40 29 Jan 11:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTExNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAX1BAX3NARGZAX1JAX3NARGhAX1RAX3NARGVAX1VAX3NARGtJIA==
29 Jan 10:40 29 Jan 10:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTEwNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAX1dAX3NARGtAX1lAX3NARHBAX1tAX3NARHBAX11AX3NARG1KIA==
29 Jan 09:40 29 Jan 09:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTA5NDAxMEc0MyswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAX19AX3NARG5AX2FAX3NARHBAX2NAX3NARHJAX2VAX3NARHtJIA==
29 Jan 09:05 29 Jan 09:05 G 661589 129 n/a 113 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTA5MDU0OEc0My0wTk4xMjlFVVAwMDA3NmBQREVfckVae0VaXi8vLy8vL0Rvc0Q/aS8vLy8vLy8vL0VQa0VbWEVbfEVfUEVgekVleUVcc0VeekVjdy8vLy8vL0VVT0VeaWNkSSA=
29 Jan 09:00 29 Jan 09:00 G 6229 129 n/a 116 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTA5MDAzMUc0My0wTk4xMjlFTFIwMDA3OWBaTkVOaUVddkVPZ0VcTEVPb0VdekVcbEVdSEVeV0VfekVNP0JJcUVXci8vL0VNUEBUXUBUYUBQUy8vL0BURUBUS0BTfS8vLy8vL0BUXWM=
29 Jan 08:40 29 Jan 08:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTA4NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmBCMUpAX2dAX3NARHxAX2lAX3NARH5AX2tAX3NARUJAX2xAX3NARUdJIA==
29 Jan 08:31 29 Jan 08:31 G 6229 129 n/a 52 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTA4MzEyOUc0My0wTk4xMjlFTFIwMDAxNWJHQEBfZ0Bfc0BEfGNiSQ==
29 Jan 07:40 29 Jan 07:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTA3NDAxMEc0MyswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAX25AX3NARUZAX3BAX3NARURAX3JAX3NARUdAX3RAX3NARUNJIA==
29 Jan 06:40 29 Jan 06:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTA2NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAX3ZAX3NARURAX3hAX3NARUNAX3pAX3NARU5AX3xAX3NARUpJIA==
29 Jan 05:40 29 Jan 05:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTA1NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAX35AX3NARUdAXz9AX3NARUpAYEFAX3NARU9AYENAX3NARVpJIA==
29 Jan 04:40 29 Jan 04:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTA0NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYEVAX3NARV1AYEdAX3NARVtAYElAX3NARWBAYEtAX3NARWRJIA==
29 Jan 03:40 29 Jan 03:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTAzNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYE1AX3NARWVAYE9AX3NARWZAYFBAX3NARWlAYFJAX3NARWlJIA==
29 Jan 03:05 29 Jan 03:05 G 661589 129 n/a 113 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTAzMDUwOUc0My0wTk4xMjlFVUIwMDA3NmJQQ0VfckVae0VaXi8vLy8vL0Rvc0Q/aS8vLy8vLy8vL0VQa0VbWEVbfEVfUEVgekVleUVcc0VeekVjdy8vLy8vL0VVT0VeaWNhSSA=
29 Jan 03:00 29 Jan 02:59 G 661589 129 n/a 117 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTAyNTk1Mkc0NC0wTk4xMjlFVVAwMDA4MGBaTUVOaUVddkVPZ0VcTEVPb0VdekVcbEVdSEVeV0VfekVNP0JJcUVXci8vL0VNUEBUXUBUYUBQUy8vL0BURUBUS0BTfS8vLy8vL0BUXWMg
29 Jan 02:40 29 Jan 02:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTAyNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmBCMUpAYFRAX3NARW9AYFZAX3NARXNAYFhAX3NARXdAYFpAX3NARXxJIA==
29 Jan 02:31 29 Jan 02:31 G 661589 129 n/a 53 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTAyMzEyOUc0My0wTk4xMjlFVVAwMDAxNmJHQEBgVEBfc0BFb2NfSSA=
29 Jan 01:40 29 Jan 01:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTAxNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYFxAX3NARX5AYF1AX3NARkVAYF9AX3NART9AYGFAX3NARXtJIA==
29 Jan 00:40 29 Jan 00:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyOTAwNDAxMEc0MyswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYGNAX3NARkNAYGRAX3NARkpAYGZAX3NARk1AYGhAX3NARltJIA==
28 Jan 23:40 28 Jan 23:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODIzNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYGpAX3NARmhAYGtAX3NARnVAYG1AX3NAR0BAYG9AX3NAR1NJIA==
28 Jan 22:40 28 Jan 22:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODIyNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYHBAX3NAR1pAYHJAX3NAR2NAYHRAX3NAR2pAYHZAX3NAR3BJIA==
28 Jan 21:40 28 Jan 21:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODIxNDAxMEc0MiswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYHdAX3NAR3ZAYHlAX3NAR3lAYHtAX3NAR3xAYHxAX3NAR35JIA==
28 Jan 21:06 28 Jan 21:05 G 661589 129 n/a 113 Q0UzMjc3QzYyMzAyODIxMDU1NUc0Mi0wTk4xMjlFVUIwMDA3NmBQREVfaEVacUVaVi8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VQSkVbT0VbeEVfTUVgd0VldEVccEVeeEVjcy8vLy8vLy8vLy8vL2NeSSA=
28 Jan 21:00 28 Jan 21:00 G 6229 129 n/a 116 Q0UzMjc3QzYyMzAyODIxMDAzMUc0My0wTk4xMjlFTFIwMDA3OWBaTi8vLy8vL0VPX0VcSkVPVUVdb0VccUVcfUVeU0VfekVOQUJJckVXcUR0XkVMekBUS0BUSS8vLy8vLy8vL0BTbEBTbC8vLy8vL0BUSmM=
28 Jan 20:40 28 Jan 20:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODIwNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmBCMUpAYH5AX3NASEFAYUBAX3NASERAYUJAX3NASExAYURAX3NASFJJIA==
28 Jan 20:31 28 Jan 20:31 G 661589 129 n/a 53 Q0UzMjc3QzYyMzAyODIwMzEyMEc0My0wTk4xMjlFVUIwMDAxNmJHTkBhQEBfc0BIRGNcSSA=
28 Jan 19:40 28 Jan 19:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODE5NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYUVAX3NASFRAYUdAX3NASFZAYUhAX3NASFhAYUpAX3NASE5JIA==
28 Jan 18:40 28 Jan 18:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODE4NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYUxAX3NASExAYU5AX3NASE9AYU9AX3NASElAYVBAX3NASERKIA==
28 Jan 17:40 28 Jan 17:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODE3NDAxMEc0MiswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYVJAX3NASEJAYVRAX3NAR3dAYVZAX3NAR3ZAYVdAX3NAR3FJIA==
28 Jan 16:40 28 Jan 16:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODE2NDAxMEc0MyswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYVlAX3NAR3JAYVpAX3NAR2hAYVxAX3NAR2BAYV5AX3NAR1xJIA==
28 Jan 15:40 28 Jan 15:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODE1NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYV9AX3NAR1dAYWFAX3NAR0tAYWJAX3NAR0BAYWRAX3NARnRJIA==
28 Jan 14:59 28 Jan 14:59 G 661589 129 n/a 117 Q0UzMjc3QzYyMzAyODE0NTkzOEc0My0wTk4xMjlFVVAwMDA4MGBaTS8vLy8vL0VPX0VcSkVPVUVdb0VccUVcfUVeU0VfekVOQUJJckVXcUR0XkVMekBUS0BUSS8vLy8vLy8vL0BTbEBTbC8vLy8vL0BUSmMg
28 Jan 14:40 28 Jan 14:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODE0NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmBCMUpAYWZAX3NARnhAYWhAX3NARnFAYWlAX3NARmNAYWtAX3NARlRJIA==
28 Jan 13:40 28 Jan 13:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODEzNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYWxAX3NARkRAYW5AX3NART9AYW9AX3NARXxAYXFAX3NARXhJIA==
28 Jan 12:40 28 Jan 12:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODEyNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYXJAX3NARXdAYXRAX3NARXVAYXVAX3NARXNAYXdAX3NARXJJIA==
28 Jan 11:40 28 Jan 11:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODExNDAxMEc0My0wTk4xNjFFTjIwMDA0MmJCMUpAYXhAX3NARW5AYXpAX3NARWlAYXtAX3NARWNAYXxAX3NARVtJIA==
28 Jan 10:40 28 Jan 10:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODEwNDAxMEc0MyswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYX5AX3NARU5AYT9AX3NARHtAYkBAX3NARHJAYkJAX3NARGxJIA==
28 Jan 09:40 28 Jan 09:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODA5NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYkNAX3NARGlAYkVAX3NARGRAYkZAX3NARGVAYkhAX3NARGJJIA==
28 Jan 09:07 28 Jan 09:07 G 661589 129 n/a 113 Q0UzMjc3QzYyMzAyODA5MDcxMEc0NC0wTk4xMjlFVUIwMDA3NmJQRUVfZUVabUVaUy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VPZkVbQkVbb0VfS0VgdEVlcEVca0VeckVjbS8vLy8vLy8vLy8vL2NYSSA=
28 Jan 08:40 28 Jan 08:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODA4NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmBCMUpAYklAX3NAREtAYkpAX3NARElAYkxAX3NARE5AYk1AX3NARFBJIA==
28 Jan 08:31 28 Jan 08:31 G 661589 129 n/a 53 Q0UzMjc3QzYyMzAyODA4MzEyOUc0My0wTk4xMjlFVVAwMDAxNmJHQEBiSUBfc0BES2NWSSA=
28 Jan 07:40 28 Jan 07:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODA3NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYk5AX3NARFFAYlBAX3NARFFAYlFAX3NARFNAYlJAX3NARF5JIA==
28 Jan 06:40 28 Jan 06:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODA2NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYlNAX3NARGBAYlRAX3NARF1AYlZAX3NARGBAYldAX3NARGFJIA==
28 Jan 05:40 28 Jan 05:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODA1NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYlhAX3NARF5AYlpAX3NARF5AYlpAX3NARGBAYlxAX3NARGZJIA==
28 Jan 04:40 28 Jan 04:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODA0NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYl1AX3NARGdAYl5AX3NARGdAYmBAX3NARGxAYmBAX3NARHRJIA==
28 Jan 03:40 28 Jan 03:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODAzNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYmFAX3NARHtAYmNAX3NARH1AYmRAX3NARUBAYmVAX3NARH1JIA==
28 Jan 03:08 28 Jan 03:08 G 661589 129 n/a 113 Q0UzMjc3QzYyMzAyODAzMDgwNEc0Mi0wTk4xMjlFVUIwMDA3NmJQRkVfZUVabUVaUy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VPZkVbQkVbb0VfS0VgdEVlcEVca0VeckVjbS8vLy8vLy8vLy8vL2NVSSA=
28 Jan 02:59 28 Jan 02:59 G 661589 129 n/a 117 Q0UzMjc3QzYyMzAyODAyNTkzMUc0My0wTk4xMjlFVUIwMDA4MGBaTS8vLy8vL0VPRUVcS0VOdEVdbUVcbUVcb0VeSUVffEVNekJJcUVXekR0U0VMZkBUWkBUXi8vLy8vLy8vL0BTfkBTey8vLy8vL0BUXWMg
28 Jan 02:40 28 Jan 02:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODAyNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmBCMUpAYmZAX3NARH5AYmdAX3NARUlAYmhAX3NARVVAYmlAX3NARWBJIA==
28 Jan 02:31 28 Jan 02:31 G 661589 129 n/a 53 Q0UzMjc3QzYyMzAyODAyMzEyOUc0My0wTk4xMjlFVUIwMDAxNmJHQEBiZkBfc0BEfmNTSSA=
28 Jan 01:40 28 Jan 01:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODAxNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYmpAX3NARWpAYmtAX3NARXBAYmxAX3NARXlAYmxAX3NARX5JIA==
28 Jan 00:40 28 Jan 00:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyODAwNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYm5AX3NARkJAYm5AX3NARkRAYnBAX3NARkZAYnFAX3NARkZJIA==
27 Jan 23:40 27 Jan 23:40 G 6229 161 n/a 78 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzIzNDAxMEc0MiswTk4xNjFFTFIwMDA0MWJCMUpAYnJAX3NARk1AYnJAX3NARk5AYnNAX3NARlJAYnRAX3NARllJ
27 Jan 22:40 27 Jan 22:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzIyNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYnVAX3NARmBAYnZAX3NARmJAYndAX3NARmRAYnhAX3NARmZJIA==
27 Jan 21:40 27 Jan 21:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzIxNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYnlAX3NARmhAYnlAX3NARmtAYnpAX3NARm1AYntAX3NARnNJIA==
27 Jan 21:07 27 Jan 21:07 G 661589 129 n/a 113 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzIxMDcxMEc0MyswTk4xMjlFVUIwMDA3NmJQRUVfVy8vL0VaRC8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VOb0Vab0VbXEVfSEVgbkVlakVcW0VeYEVjYi8vLy8vL0VPY0VeVmNSSSA=
27 Jan 21:00 27 Jan 20:59 G 661589 129 n/a 117 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzIwNTk1Nkc0MyswTk4xMjlFVUIwMDA4MGBaTUVNWkVdWkVOVkVcTEVNd0VdXkVcU0VcYUVdc0VffUVNUEJJbkVXVERzfkVMREBTb0BUQ0BSfC8vLy8vL0BTTUBTTy8vLy8vLy8vL2Mg
27 Jan 20:40 27 Jan 20:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzIwNDAxMEc0MiswTk4xNjFFVVAwMDA0MmBCMUpAYnxAX3NARnVAYnxAX3NARnVAYn1AX3NARnxAYn5AX3NAR0VJIA==
27 Jan 20:32 27 Jan 20:32 G 6229 129 n/a 52 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzIwMzI0M0c0MyswTk4xMjlFRFIwMDAxNWJHQUBifEBfc0BGdWNQSQ==
27 Jan 19:40 27 Jan 19:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzE5NDAxMEc0MiswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYn5AX3NARnxAYj9AX3NAR0tAY0BAX3NAR0xAY0BAX3NAR0NJIA==
27 Jan 18:40 27 Jan 18:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzE4NDAxMEc0MiswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAY0BAX3NARndAY0FAX3NARnlAY0JAX3NARnlAY0JAX3NARnlJIA==
27 Jan 17:40 27 Jan 17:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzE3NDAxMEc0MiswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAY0NAX3NARnBAY0NAX3NARmxAY0RAX3NARmZAY0RAX3NARmdJIA==
27 Jan 16:40 27 Jan 16:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzE2NDAxMEc0MiswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAY0RAX3NARlxAY0VAX3NARlhAY0VAX3NARk9AY0VAX3NARkNJIA==
27 Jan 15:40 27 Jan 15:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzE1NDAxMEc0MyswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAY0ZAX3NARkJAY0ZAX3NART9AY0ZAX3NARXlAY0ZAX3NARXRJIA==
27 Jan 15:08 27 Jan 15:08 G 6229 129 n/a 112 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzE1MDgwMUc0My0wTk4xMjlFTFIwMDA3NWJQRkVfVy8vL0VaRC8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VOb0Vab0VbXEVfSEVgbkVlakVcW0VeYEVjYi8vLy8vL0VPY0VeVmNPSQ==
27 Jan 15:00 27 Jan 14:59 G 661589 129 n/a 117 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzE0NTk1M0c0My0wTk4xMjlFVUIwMDA4MGBaTUVNWkVdWkVOVkVcTEVNd0VdXkVcU0VcYUVdc0VffUVNUEJJbkVXVERzfkVMREBTb0BUQ0BSfC8vLy8vL0BTTUBTTy8vLy8vLy8vL2Mg
27 Jan 14:40 27 Jan 14:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzE0NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmBCMUpAY0ZAX3NARWxAY0VAX3NARWRAY0RAX3NARVtAY0RAX3NARVBJIA==
27 Jan 14:32 27 Jan 14:32 G 661589 129 n/a 53 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzE0MzI0NEc0MyswTk4xMjlFVUIwMDAxNmJHQUBjRkBfc0BFbGNNSSA=
27 Jan 13:40 27 Jan 13:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzEzNDAxMEc0MyswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAY0NAX3NARUdAY0JAX3NARHBAY0JAX3NARGBAY0BAX3NARFdJIA==
27 Jan 12:40 27 Jan 12:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzEyNDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYj9AX3NARFBAYn5AX3NARFFAYn5AX3NARFhAYnxAX3NARFpJIA==
27 Jan 11:40 27 Jan 11:40 G 71765 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzExNDAxMUc0My0wTk4xNjFFWEUwMDA0MmJCMUpAYnxAX3NARF9AYnpAX3NARGFAYnlAX3NARGdAYnhAX3NARGlJIA==
27 Jan 10:40 27 Jan 10:40 G 6229 161 n/a 78 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzEwNDAxMEc0My0wTk4xNjFFTFIwMDA0MWJCMUpAYndAX3NARHFAYnVAX3NARHlAYnRAX3NARHpAYnJAX3NARH1J
27 Jan 09:40 27 Jan 09:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzA5NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYnFAX3NARH1AYnBAX3NARUBAYm5AX3NARUJAYmxAX3NARURJIA==
27 Jan 09:07 27 Jan 09:07 G 6229 129 n/a 112 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzA5MDcxM0c0My0wTk4xMjlFRFIwMDA3NWJQRUVeckVZdUVZYi8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VNakVaZEVbUEVfRkVgaUVlZUVcTUVeTkVjWC8vLy8vL0VOekVdbmNMSQ==
27 Jan 09:00 27 Jan 09:00 G 6229 129 n/a 116 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzA5MDAxMkc0My0wTk4xMjlFTFIwMDA3OWBaTUVMaEVcdkVNVEVcTUVMX0VcekVba0VcW0VdYkVfP0VLYUJJbEVWakRzU0VLS0BUVUBUWUBTSC8vLy8vL0BTaEBTay8vLy8vL0BUWWM=
27 Jan 08:40 27 Jan 08:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzA4NDAxMEc0Mi0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmBCMUpAYmtAX3NARUlAYmlAX3NARU1AYmdAX3NARVVAYmVAX3NARVhJIA==
27 Jan 08:31 27 Jan 08:31 G 661589 129 n/a 53 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzA4MzEzMEc0My0wTk4xMjlFVVAwMDAxNmJHQUBia0Bfc0BFSWNKSSA=
27 Jan 07:40 27 Jan 07:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzA3NDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYmRAX3NARWFAYmJAX3NARWlAYmBAX3NARWxAYl1AX3NARWtJIA==
27 Jan 06:40 27 Jan 06:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzA2NDAxMEc0MyswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYltAX3NARW9AYllAX3NARW9AYldAX3NARXBAYlRAX3NARXFJIA==
27 Jan 05:40 27 Jan 05:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzA1NDAxMEc0MyswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYlJAX3NARXNAYk9AX3NARXdAYkxAX3NARX5AYkpAX3NARX1JIA==
27 Jan 04:40 27 Jan 04:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzA0NDAxMEc0MSswTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYkdAX3NART9AYkRAX3NARX5AYkFAX3NARX5AYX5AX3NARkBJIA==
27 Jan 03:40 27 Jan 03:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzAzNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYXtAX3NARkhAYXhAX3NARk5AYXVAX3NARlFAYXFAX3NARlRJIA==
27 Jan 03:07 27 Jan 03:07 G 661589 129 n/a 113 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzAzMDc0Mkc0My0wTk4xMjlFVVAwMDA3NmJQRkVeckVZdUVZYi8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vL0VNakVaZEVbUEVfRkVgaUVlZUVcTUVeTkVjWC8vLy8vL0VOekVdbmNJSSA=
27 Jan 03:00 27 Jan 03:00 G 661589 129 n/a 117 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzAzMDAxNEc0NC0wTk4xMjlFTjEwMDA4MGBaTUVMaEVcdkVNVEVcTUVMX0VcekVba0VcW0VdYkVfP0VLYUJJbEVWakRzU0VLS0BUVUBUWUBTSC8vLy8vL0BTaEBTay8vLy8vL0BUWWMg
27 Jan 02:40 27 Jan 02:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzAyNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVUIwMDA0MmBCMUpAYW1AX3NARldAYWpAX3NARltAYWZAX3NARl9AYWJAX3NARmJJIA==
27 Jan 02:32 27 Jan 02:32 G 661589 129 n/a 53 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzAyMzI0Nkc0MyswTk4xMjlFVUIwMDAxNmJHQUBhbUBfc0BGV2NHSSA=
27 Jan 01:40 27 Jan 01:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzAxNDAxMEc0My0wTk4xNjFFVVAwMDA0MmJCMUpAYV5AX3NARmZAYVpAX3NARmhAYVZAX3NARmtAYVJAX3NARm1KIA==
27 Jan 00:40 27 Jan 00:40 G 596053 161 n/a 79 Q0UzMjc3QzYyMzAyNzAwNDAxMEc0MiswTk4xNjFFVUIwMDA0MmJCMUpAYU5AX3NARm1AYUlAX3NARm9AYUVAX3NARnBAYUBAX3NARnNJIA==
Failure Code Legend
?DCP Message with Parity Error
ADCP message contained a correctable address error
BDCP message contained a bad (unknown) address
DDCP message was duptrcated (i.e. received on mtabletiple channels)
IDCP message had an invatrd address
MThe DCP message for the referenced platform was missing (not received in its proper time strce)
NThe referenced platform has a non-complete entry in the DAPS Platform Description Table (PDT)
QDCP message had bad quatrty measurements
TDCP message was received outside its proper time strce (early/late)
UDCP message was unexpected
WDCP message was received on the wrong channel
CExcessive carrier before start of message
SLow signal strength
FExcessive frequency offset
XBad modtableation index
VLow battery voltage