Barre Falls Dam
Station GOES ID: CE3234CC
Self Timed GOES Channel: 161
Self Timed Transmission Interval: 1 hour(s)
Self Timed Transmission baud Rate: 300
Self Timed Transmission Window: 12:37:05
Self Timed Window Length: 5 seconds
Random GOES Channel: 129
Random Transmission Interval: 6
Random Transmission Baud Rate: 300

Barre Falls Dam
Local Receive Time
UTC
Transmit Time
UTC
Failure Codes Flags Channel Battery Message Length     Message Data
31 Jan 19:37 31 Jan 19:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTE5MzcwNUczNiswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARHhAYE5ARl5TTlhARHJAYE5ARl5TTllARHZAYE5ARl5TTllARUFAYE5ARl5TTlpPIA==
31 Jan 19:11 31 Jan 19:11 G 6229 129 n/a 106 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTE5MTEwNEczNi0wTk4xMjlFRFIwMDA2OWJQSVhMVC8vLy8vLy8vL1J6alJ1Ry8vL1NAclJ9Z1NFR1JvWVJrdC8vL0BWckBXRUBWfkBWeUBBRkBBREBBREBBQ1J4Tw==
31 Jan 18:37 31 Jan 18:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTE4MzcwNUczNi0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARHxAYE5ARl5TTltARUlAYE5ARl5TTlpARVZAYE5ARl5TTlxARVRAYE5ARl5TTlxPIA==
31 Jan 17:37 31 Jan 17:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTE3MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARUpAYE5ARl5TTl1ARVFAYE5ARl5TTl5ARUpAYE5ARl5TTl1ARHdAYE5ARl5TTl9PIA==
31 Jan 16:37 31 Jan 16:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTE2MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARHlAYE5ARl5TTl5ARHhAYE5ARl5TTl9ARHxAYE5ARl5TTmBARUdAYE5ARl5TTmBPIA==
31 Jan 15:37 31 Jan 15:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTE1MzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARD9AYE5ARl9TTmFARUBAYE5ARl9TTmFARUVAYE5ARl9TTmJARD9AYE5ARl5TTmJPIA==
31 Jan 15:10 31 Jan 15:10 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTE1MTAxNUczNS0wTk4xMjlFTjIwMDA3MGJQSFhJcS8vLy8vLy8vL1J6ZVJ1QC8vL1NAb1J9ZlNFSVJvVlJrdS8vL0BUV0BUXUBUVkBUT0BBR0BBRkBBRkBBRFJ3TyA=
31 Jan 14:37 31 Jan 14:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTE0MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARHpAYE5ARl5TTmJARHNAYE5ARl5TTmNARHNAYE5ARl5TTmNARG5AYE5ARl5TTmRPIA==
31 Jan 13:37 31 Jan 13:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTEzMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARG9AYE5ARl5TTmRARG5AYE5ARl5TTmVARGtAYE5ARl5TTmVARGhAYE5ARl5TTmVPIA==
31 Jan 12:37 31 Jan 12:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTEyMzcwNUczNC0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARGlAYE5ARl5TTmZARG1AYE5ARl5TTmZARGtAYE5ARl5TTmdARGtAYE5ARl5TTmdPIA==
31 Jan 11:37 31 Jan 11:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTExMzcwNUczNSswTk4xNjFFTFIwMDA1M2JCMUdARGpAYE5ARl5TTmdARGxAYE5ARl5TTmhARHBAYE5ARl5TTmhARHFAYE5ARl5TTmlP
31 Jan 11:11 31 Jan 11:11 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTExMTEyN0czNS0wTk4xMjlFVVAwMDAxOWBHSkBEcEBgTkBGXlNOaFJ2TyA=
31 Jan 11:09 31 Jan 11:09 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTExMDkyOUczNSswTk4xMjlFVUIwMDA3MGJQSFhGfi8vLy8vLy8vL1J6YVJ0elN0bVNAalJ9YlNFSFJvUi8vLy8vL0BUXUBUYEBUYUBUVEBBRkBBQEBBRkBBRFJ1TyA=
31 Jan 10:37 31 Jan 10:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTEwMzcwNUczNCswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARG1AYE5ARl5TTmlARG9AYE5ARl5TTmpARHNAYE1ARl5TTmpARHVAYE1ARl5TTmtPIA==
31 Jan 09:37 31 Jan 09:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTA5MzcwNUczNCswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARHVAYE1ARl5TTmxARHlAYE1ARl5TTmxARHVAYE1ARl9TTmxARHhAYE1ARl9TTmxPIA==
31 Jan 08:37 31 Jan 08:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTA4MzcwNUczNSswTk4xNjFFTFIwMDA1M2JCMUdARHxAYExARl9TTmxARUJAYExARl9TTm1ARUJAYExARl9TTm5ARURAYExARl9TTm5P
31 Jan 07:37 31 Jan 07:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTA3MzcwNUczNCswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARUdAYEtARmBTTm5ARUhAYEtARmBTTm5ARUlAYEtARmBTTm9ARU5AYEpARmBTTm9PIA==
31 Jan 07:12 31 Jan 07:12 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTA3MTIwNEczNy0wTk4xMjlFVVAwMDAxOWBHSkBFSUBgS0BGYFNOb1J0TyA=
31 Jan 07:09 31 Jan 07:09 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTA3MDk1M0czNS0wTk4xMjlFVUIwMDA3MGJQSFhGfi8vLy8vLy8vL1J6YVJ0ey8vL1NAa1J9Y1NFSFJvUFJrdS8vL0BUZEBUZkBUZUBUWkBBR0BBREBBRkBBRFJzTyA=
31 Jan 06:37 31 Jan 06:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTA2MzcwNUczNCswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARU1AYEpARmBTTnBARVFAYEpARmBTTnBARU5AYEpARmBTTnBARVNAYEpARmBTTnFOIA==
31 Jan 05:37 31 Jan 05:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTA1MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARVJAYEpARmBTTnJARVNAYEpARl9TTnJARVhAYEpARl9TTnJARVZAYEpARl9TTnNPIA==
31 Jan 04:37 31 Jan 04:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTA0MzcwNUczNC0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARVtAYEpARl9TTnNARV9AYEpARl5TTnRARWBAYEpARl5TTnRARWNAYEpARl5TTnVPIA==
31 Jan 03:37 31 Jan 03:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTAzMzcwNUczNC0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARV9AYEpARl5TTnVARV9AYEpARl5TTnVARVtAYEpARl5TTnZARV9AYEpARl5TTnZOIA==
31 Jan 03:12 31 Jan 03:12 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTAzMTI1MkczNS0wTk4xMjlFVVAwMDAxOWBHS0BFW0BgSkBGXlNOdlJyTyA=
31 Jan 03:10 31 Jan 03:10 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTAzMTA0M0czNSswTk4xMjlFVVAwMDA3MGJQSVhGfi8vLy8vLy8vL1J6YVJ0ey8vL1NAbFJ9Y1NFSFJvT1JrdC8vL0BUckBUbEBUekBUbEBBR0BBQUBBR0BBRFJxTiA=
31 Jan 02:37 31 Jan 02:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTAyMzcwNUczNSswTk4xNjFFRFIwMDA1M2JCMUdARWBAYEpARl5TTndARWNAYEpARl5TTndARWFAYEpARl5TTnhARWVAYEpARl5TTnhO
31 Jan 01:37 31 Jan 01:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTAxMzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARWJAYEpARl5TTnlARWFAYEpARl5TTnhARWBAYEpARl5TTnlARWNAYEpARl5TTnpOIA==
31 Jan 00:37 31 Jan 00:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMTAwMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARWJAYEpARl5TTnpARWFAYEpARl5TTntARWRAYEpARl5TTntARWNAYEpARl5TTntPIA==
30 Jan 23:37 30 Jan 23:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDIzMzcwNUczNSswTk4xNjFFRFIwMDA1M2JCMUdARWhAYEpARl5TTnxARXFAYEpARl5TTnxARkFAYEpARl5TTnxARkVAYEpARl5TTn1P
30 Jan 23:12 30 Jan 23:12 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDIzMTI0OEczNi0wTk4xMjlFVUIwMDAxOWBHS0BGQUBgSkBGXlNOfFJwTiA=
30 Jan 23:09 30 Jan 23:09 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDIzMDk0OUczNi0wTk4xMjlFVVAwMDA3MGJQSFhHTi8vLy8vLy8vL1J6ZVJ0fC8vL1NAaFJ9XlNFQ1JvTlJrby8vL0BWV0BVT0BWakBWcEBBR0BBQ0BBRkBBQ1JvTSA=
30 Jan 22:37 30 Jan 22:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDIyMzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARkpAYEpARl5TTn1ARk5AYEpARl5TTn1ARlZAYEpARl5TTn5ARltAYEpARl5TTj9PIA==
30 Jan 21:37 30 Jan 21:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDIxMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARl5AYEpARl5TTj9ARmNAYEpARl5TTj9ARmxAYEpARl5TTj9ARnZAYEpARl5TT0BPIA==
30 Jan 20:37 30 Jan 20:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDIwMzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdAR05AYEpARl9TT0BAR05AYEpARl9TT0BAR1RAYEpARl9TT0FAR01AYEpARl5TT0FPIA==
30 Jan 19:37 30 Jan 19:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDE5MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdAR0JAYEpARl1TT0JARn5AYEpARlxTT0JARn1AYEpARllTT0NAR0BAYEpARlVTT0NPIA==
30 Jan 19:10 30 Jan 19:10 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDE5MTAzNEczNS0wTk4xMjlFVUIwMDA3MGJQSVhNVS8vLy8vLy8vL1J6cVJ1SlN0elNAclJ9ZlNFR1JvWy8vLy8vL0BWV0BWbEBWZEBWZEBBRkBBREBBRkBBQ1JuTiA=
30 Jan 18:37 30 Jan 18:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDE4MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARnpAYEpARk5TT0RARnZAYEpARkxTT0VARnFAYEpARkxTT0VARmRAYEpARkxTT0VPIA==
30 Jan 17:37 30 Jan 17:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDE3MzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARl1AYEpARkxTT0VARmVAYEpARkxTT0VARmdAYEpARkxTT0ZARmVAYEpARkxTT0ZOIA==
30 Jan 16:37 30 Jan 16:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDE2MzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARmNAYEpARkxTT0VARlRAYEpARkxTT0VARkxAYEpARkxTT0ZARkJAYEpARkxTT0VPIA==
30 Jan 15:37 30 Jan 15:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDE1MzcwNUczNCswTk4xNjFFTjEwMDA1NGJCMUdARXRAYEpARkxTT0ZARWJAYEpARkxTT0ZARVNAYEpARkxTT0ZARUZAYEpARkxTT0ZPIA==
30 Jan 15:11 30 Jan 15:11 G 6229 129 n/a 106 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDE1MTEwNUczNSswTk4xMjlFRFIwMDA2OWJQSVhLQy8vLy8vLy8vL1J6bVJ1RS8vL1NAb1J9ZFNFSFJvWVJrdC8vL0BUVkBUW0BUXEBUTUBBR0BBRkBBREBBRFJtTw==
30 Jan 14:37 30 Jan 14:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDE0MzcwNUczNSswTk4xNjFFRFIwMDA1M2JCMUdARUBAYEpARkxTT0ZARHhAYEpARkxTT0ZARHVAYEpARkxTT0ZARGpAYEpARkxTT0ZP
30 Jan 13:37 30 Jan 13:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDEzMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARGVAYEpARkxTT0ZARF5AYEpARkxTT0dARFlAYEpARkxTT0ZARFdAYEpARkxTT0ZOIA==
30 Jan 12:37 30 Jan 12:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDEyMzcwNUczNC0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARFRAYEpARkxTT0dARFNAYEpARkxTT0ZARFRAYEpARkxTT0ZARFJAYEpARkxTT0ZPIA==
30 Jan 11:37 30 Jan 11:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDExMzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARFJAYEpARkxTT0dARFlAYEpARkxTT0dARFVAYEpARkxTT0dARFxAYEpARkxTT0dPIA==
30 Jan 11:10 30 Jan 11:10 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDExMTAyNkczNS0wTk4xMjlFVUIwMDA3MGJQSVhJQC8vLy8vLy8vL1J6alJ1QFN0dlNAblJ9YlNFSVJvVy8vLy8vL0BUWkBUX0BUYEBUUkBBR0BBREBBR0BBRFJsTiA=
30 Jan 10:37 30 Jan 10:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDEwMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARF5AYEpARkxTT0dARGRAYEpARkxTT0dARGNAYEpARkxTT0dARGNAYEpARkxTT0dPIA==
30 Jan 09:37 30 Jan 09:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDA5MzcwNUczNSswTk4xNjFFTjIwMDA1NGJCMUdARGxAYEpARkxTT0dARGlAYEpARkxTT0dARGVAYEpARkxTT0dARGZAYEpARk1TT0ZPIA==
30 Jan 08:37 30 Jan 08:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDA4MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARGlAYEpARk1TT0dARGxAYEpARk1TT0dARGhAYEpARk1TT0dARGhAYEpARk1TT0dPIA==
30 Jan 07:37 30 Jan 07:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDA3MzcwNUczNC0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARGlAYEpARk1TT0dARG9AYEpARk1TT0hARG1AYEpARk1TT0dARG5AYEpARk1TT0dPIA==
30 Jan 07:10 30 Jan 07:10 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDA3MTAyNEczNS0wTk4xMjlFVVAwMDA3MGJQSVhHXi8vLy8vLy8vL1J6Z1J0fS8vL1NAbVJ9YFNFSVJvU1JrdC8vL0BUYEBUY0BUaEBUWkBBR0BBREBBRkBBRFJrTSA=
30 Jan 06:37 30 Jan 06:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDA2MzcwNUczMyswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARHNAYEpARk1TT0dARHZAYEpARk1TT0dARHxAYEpARk1TT0hARH1AYEpARk1TT0hPIA==
30 Jan 05:37 30 Jan 05:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDA1MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARUNAYEpARk1TT0hARUZAYEpARk1TT0hARU1AYEpARk1TT0hARVJAYEpARk1TT0hPIA==
30 Jan 04:37 30 Jan 04:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDA0MzcwNUczNCswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARVZAYEpARk1TT0hARVhAYEpARk1TT0hARV1AYEpARk1TT0hARV9AYEpARk1TT0hPIA==
30 Jan 03:37 30 Jan 03:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDAzMzcwNUczNi0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARWNAYEpARk1TT0dARWlAYEpARk1TT0dARW5AYEpARk1TT0hARWpAYEpARk1TT0hPIA==
30 Jan 03:10 30 Jan 03:10 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDAzMTAyMUczNC0wTk4xMjlFVVAwMDAxOWJHSEBFbkBgSkBGTVNPSFJqTyA=
30 Jan 02:37 30 Jan 02:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDAyMzcwNUczNSswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARWtAYEpARk1TT0hARXFAYEpARk1TT0hARX1AYEpARk1TT0hARktAYEpARk1TT0hPIA==
30 Jan 01:37 30 Jan 01:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDAxMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARlFAYEpARk1TT0hARlhAYEpARk1TT0hARmJAYEpARk1TT0hARmZAYEpARk1TT0hPIA==
30 Jan 00:37 30 Jan 00:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAzMDAwMzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARm9AYEpARk1TT0hARm1AYEpARk1TT0hARnRAYEpARk1TT0hARnNAYEpARk1TT0lPIA==
29 Jan 23:37 29 Jan 23:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTIzMzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARnFAYEpARk1TT0dARnVAYEpARk1TT0dARnlAYEpARk1TT0hARnhAYEpARk1TT0lPIA==
29 Jan 23:09 29 Jan 23:09 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTIzMDkzN0czNS0wTk4xMjlFVVAwMDAxOWJHSEBGeUBgSkBGTVNPSFJpTyA=
29 Jan 22:37 29 Jan 22:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTIyMzcwNUczNSswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARnpAYEpARk1TT0hAR0NAYEpARk1TT0hAR0JAYEpARk1TT0lAR0dAYEpARk1TT0hPIA==
29 Jan 21:37 29 Jan 21:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTIxMzcwNUczNCswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdAR0hAYEpARk1TT0pAR0pAYEpARk1TT0hAR0xAYEpARk1TT0hAR01AYEpARk1TT0lPIA==
29 Jan 20:37 29 Jan 20:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTIwMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdAR1NAYEpARk1TT0hAR1JAYEpARk1TT0hAR0lAYEpARk1TT0lAR0ZAYEpARk1TT0lOIA==
29 Jan 19:37 29 Jan 19:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTE5MzcwNUczNSswTk4xNjFFTFIwMDA1M2JCMUdAR0hAYEpARk1TT0lAR0hAYEpARk1TT0hAR0xAYEpARk1TT0lAR0pAYEpARk1TT0lP
29 Jan 19:09 29 Jan 19:09 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTE5MDkzN0czNiswTk4xMjlFVUIwMDAxOWJHSEBHTEBgSkBGTVNPSVJoTyA=
29 Jan 18:37 29 Jan 18:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTE4MzcwNUczNSswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdAR0pAYEpARk1TT0lAR0tAYEpARk1TT0lAR0JAYEpARk1TT0lAR0FAYEpARk1TT0lPIA==
29 Jan 17:37 29 Jan 17:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTE3MzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdAR0BAYEpARk1TT0lARn1AYEpARk1TT0pARn1AYEpARkxTT0lARnlAYEpARkxTT0lOIA==
29 Jan 16:37 29 Jan 16:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTE2MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARnlAYEpARktTT0pARnRAYEpARktTT0pARm5AYEpARklTT0pARm5AYEpARkZTT0pPIA==
29 Jan 15:37 29 Jan 15:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTE1MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARmZAYEpARkFTT0pARl1AYEpARXpTT0pARk5AYEpARW9TT0pARX5AYEpARWRTT0pPIA==
29 Jan 15:09 29 Jan 15:09 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTE1MDkwNUczNS0wTk4xMjlFVVAwMDA3MGJQR1hURS8vLy8vLy8vL1J7RFJ1WlN1RVNAd1J9ZC8vL1JvYVJrbC8vL0BUWUBUYEBUW0BUT0BBRkBBREBBR0BBRlJnTyA=
29 Jan 14:37 29 Jan 14:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTE0MzcwNUczNSswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARWJAYEpARVlTT0lARVpAYEpARU9TT0pARUxAYEpARU9TT0pARUNAYEpARU9TT0lPIA==
29 Jan 13:37 29 Jan 13:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTEzMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARHdAYEpARU9TT0hARHFAYEpARU9TT0hARGZAYEpARU9TT0dARGRAYEpARU9TT0ZPIA==
29 Jan 12:37 29 Jan 12:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTEyMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARGBAYEpARU9TT0ZARF1AYEpARU9TT0VARFtAYEpARU9TT0RARFpAYEpARU9TT0NPIA==
29 Jan 11:37 29 Jan 11:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTExMzcwNUczNCswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARFlAYEpARU9TT0JARFNAYEpARU9TT0JARFJAYEpARU9TT0FARFBAYEpARU9TT0BPIA==
29 Jan 11:10 29 Jan 11:10 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTExMTA0M0czNS0wTk4xMjlFVVAwMDAxOWBHSUBEUkBgSkBFT1NPQVJmTyA=
29 Jan 11:08 29 Jan 11:08 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTExMDg0M0czNSswTk4xMjlFVVAwMDA3MGJQR1hUZC8vLy8vLy8vL1J7RVJ1W1N1SFNAei8vL1NFRFJvZVJrbi8vL0BUXUBUYkBUYEBUUEBBR0BBQUBBRkBBRFJlTyA=
29 Jan 10:37 29 Jan 10:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTEwMzcwNUczNC0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARFJAYEpARU9TTj9ARE9AYEpARU9TTj9ARFFAYEpARU9TTn5ARFRAYEpARU9TTn1PIA==
29 Jan 09:37 29 Jan 09:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTA5MzcwNUczNCswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARFRAYEpARU9TTnxARExAYEpARU9TTnxAREtAYEpARU9TTntARElAYEpARU9TTnpPIA==
29 Jan 08:37 29 Jan 08:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTA4MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdAREdAYEpARU9TTnlAREZAYEpARU9TTnhARElAYEpARU9TTnhARE1AYEpARU9TTndOIA==
29 Jan 07:37 29 Jan 07:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTA3MzcwNUczMiswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARE5AYEpARU9TTnZARE1AYEpARU9TTnVAREhAYEpARU9TTnRARElAYEpARU9TTnRPIA==
29 Jan 07:09 29 Jan 07:09 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTA3MDkyNUczNiswTk4xMjlFVVAwMDA3MGJQSFhSSy8vLy8vLy8vL1J7QlJ1WFN1SFNAeFJ9X1NFRlJvY1JrcC8vL0BUZEBUZ0BUZkBUW0BBRkBBQ0BBRkBBRFJkTiA=
29 Jan 06:37 29 Jan 06:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTA2MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdAREpAYEpARU9TTnNAREZAYEpARU9TTnJAREhAYEpARU9TTnFAREdAYEpARU9TTnBPIA==
29 Jan 05:37 29 Jan 05:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTA1MzcwNUczNCswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdAREtAYEpARU9TTnBAREpAYEpARU9TTm9AREVAYEpARU9TTm5AREdAYEpARU9TTm1PIA==
29 Jan 04:37 29 Jan 04:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTA0MzcwNUczNCswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdAREdAYEpARU9TTmxARExAYEpARU9TTmxARFFAYEpARU9TTmpARFNAYEpARU9TTmpPIA==
29 Jan 03:37 29 Jan 03:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTAzMzcwNUczNCswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARFVAYEpARU9TTmlARFpAYEpARU9TTmhARFhAYEpARU9TTmdARFVAYEpARU9TTmZPIA==
29 Jan 03:08 29 Jan 03:08 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTAzMDgzNUczNi0wTk4xMjlFVUIwMDA3MGJQR1hPWC8vLy8vLy8vL1J6e1J1UlN1RlNAdlJ9XFNFSFJvXlJrci8vL0BUdEBUb0BUei8vL0BBR0BBRkBBRkBBRlJjTyA=
29 Jan 02:37 29 Jan 02:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTAyMzcwNUczNC0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARFxAYEpARU9TTmVARFpAYEpARU9TTmVARF1AYEpARU9TTmRARFpAYEpARU9TTmNPIA==
29 Jan 01:37 29 Jan 01:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTAxMzcwNUczNSswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARFlAYEpARU9TTmJARF1AYEpARU9TTmFARF1AYEpARU9TTmBARGBAYEpARU9TTl9PIA==
29 Jan 00:37 29 Jan 00:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyOTAwMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARF5AYEpARU9TTl5ARGBAYEpARU9TTl1ARGRAYEpARU9TTlxARGpAYEpARU9TTltPIA==
28 Jan 23:37 28 Jan 23:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODIzMzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARHRAYEpARU9TTlpARH1AYEpARU9TTlpARUpAYEpARU9TTllARVNAYEpARU9TTlhOIA==
28 Jan 23:08 28 Jan 23:08 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODIzMDgyN0czNi0wTk4xMjlFVUIwMDA3MGJQR1hLcy8vLy8vLy8vL1J6c1J1SVN1QFNAblJ9VVNFRlJvVlJrcS8vLy8vL0BVR0BWZEBWcEBBRkBBRkBBR0BBQ1JiTyA=
28 Jan 22:37 28 Jan 22:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODIyMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARV9AYEpARU9TTldARXBAYEpARU5TTlZARXpAYEpARU5TTlVARkVAYEpARU5TTlRPIA==
28 Jan 21:37 28 Jan 21:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODIxMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARlhAYEpARU5TTlNARl5AYEpARU5TTlJARmlAYEpARU5TTlBARmlAYEpARU5TTlBPIA==
28 Jan 20:37 28 Jan 20:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODIwMzcwNUczNSswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARnVAYEpARU5TTlBARnpAYEpARU5TTk5ARnxAYEpARU5TTk1ARntAYEpARU5TTkxOIA==
28 Jan 19:37 28 Jan 19:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODE5MzcwNUczNSswTk4xNjFFTjEwMDA1NGJCMUdARn5AYEpARU5TTktAR0JAYEpARU5TTkpAR0BAYEpARU5TTklAR0pAYEpARU5TTkpPIA==
28 Jan 19:09 28 Jan 19:09 G 137301 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODE5MDkzNEczNS0wTk4xMjlFWEUwMDAxOWBHSEBHQEBgSkBFTlNOSVJhTyA=
28 Jan 19:07 28 Jan 19:07 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODE5MDczNUczNS0wTk4xMjlFVVAwMDA3MGJQRlhLcS8vLy8vLy8vL1J6dlJ1SVN1RVNAcVJ9VVNFSFJvW1Jrcy8vL0BWbi8vL0BWe0BWfkBBRkBBQ0BBR0BBRFJgTyA=
28 Jan 18:37 28 Jan 18:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODE4MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdAR1JAYEpARU5TTkhAR0ZAYEpARU5TTkdARnRAYEpARU5TTkZARmxAYEpARU5TTkRPIA==
28 Jan 17:37 28 Jan 17:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODE3MzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARmlAYEpARU5TTkNARmhAYEpARU5TTkJARmNAYEpARU5TTkJARmFAYEpARU5TTkBOIA==
28 Jan 16:37 28 Jan 16:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODE2MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARl1AYEpARU5TTkBARlhAYEpARU5TTX5ARlFAYEpARU5TTX5ARkpAYEpARU5TTX1PIA==
28 Jan 15:37 28 Jan 15:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODE1MzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARX1AYEpARU5TTXtARW1AYEpARU5TTXtARW9AYEpARU5TTXlARWxAYEpARU5TTXlOIA==
28 Jan 15:09 28 Jan 15:09 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODE1MDkzOEczNi0wTk4xMjlFVUIwMDAxOWBHSEBFb0BgSkBFTlNNeVJfTyA=
28 Jan 14:37 28 Jan 14:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODE0MzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARXRAYEpARU5TTXZARWVAYEpARU5TTXZARVxAYEpARU5TTXVARVpAYEpARU5TTXNPIA==
28 Jan 13:37 28 Jan 13:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODEzMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARVNAYEpARU5TTXJARUtAYEpARU5TTXFARUhAYEpARU5TTXFARH5AYEpARU5TTW9PIA==
28 Jan 12:37 28 Jan 12:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODEyMzcwNUczNC0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARHhAYEpARU5TTW5ARG9AYEpARU5TTW1ARGxAYEpARU5TTWtARGdAYEpARU5TTWpQIA==
28 Jan 11:37 28 Jan 11:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODExMzcwNUczNCswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARFlAYEpARU5TTWlARFNAYEpARU5TTWdARFBAYEpARU5TTWdAREhAYEpARU5TTWVQIA==
28 Jan 11:10 28 Jan 11:10 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODExMTAyNkczNSswTk4xMjlFVVAwMDAxOWBHSUBEUEBgSkBFTlNNZ1JdTyA=
28 Jan 11:06 28 Jan 11:06 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODExMDY1MEczNSswTk4xMjlFVUIwMDA3MGJQRVhKWi8vLy8vLy8vL1J6dFJ1SFN1RFNAb1J9TVNFR1JvVlJrci8vL0BUW0BUZEBUXy8vL0BBRkBBRkBBR0BBQVJcTiA=
28 Jan 10:37 28 Jan 10:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODEwMzcwNUczNCswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdAREdAYEpARU5TTWRAREBAYEpARU5TTWJAQ3lAYEpARU5TTWFAQ3JAYEpARU5TTWBPIA==
28 Jan 09:37 28 Jan 09:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODA5MzcwNUczNCswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdAQ3FAYEpARU5TTV9AQ2VAYEpARU5TTV1AQ2ZAYEpARU5TTVtAQ2VAYEpARU5TTVpPIA==
28 Jan 08:37 28 Jan 08:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODA4MzcwNUczNCswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdAQ2VAYEpARU5TTVlAQ2VAYEpARU5TTVdAQ2tAYEpARU5TTVZAQ21AYEpARU5TTVRPIA==
28 Jan 07:37 28 Jan 07:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODA3MzcwNUczNC0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdAQ3RAYEpARU5TTVNAQ3dAYEpARU5TTVFAQ3ZAYEpARU5TTVBAQ3FAYEpARU5TTU5OIA==
28 Jan 07:10 28 Jan 07:10 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODA3MTAzM0czNS0wTk4xMjlFVUIwMDAxOWBHSUBDdkBgSkBFTlNNUFJbTyA=
28 Jan 07:07 28 Jan 07:07 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODA3MDc0NkczNSswTk4xMjlFVUIwMDA3MGJQRlhKZS8vLy8vLy8vL1J6dlJ1SVN1RVNAcFJ9SFNFSFJvWFJrci8vLy8vL0BUaUBUZ0BUXEBBRkBBRkBBRkBBRFJaTyA=
28 Jan 06:37 28 Jan 06:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODA2MzcwNUczNCswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdAQ2pAYEpARU5TTU1AQ2dAYEpARU5TTUtAQ25AYEpARU5TTUpAQ2xAYEpARU5TTUhPIA==
28 Jan 05:37 28 Jan 05:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODA1MzcwNUczMy0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdAQ3BAYEpARU5TTUdAQ3RAYEpARU5TTUVAQ3NAYEpARU5TTURAQ3ZAYEpARU5TTUJPIA==
28 Jan 04:37 28 Jan 04:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODA0MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdAQ3xAYEpARU5TTUBAREJAYEpARU5TTD9AREpAYEpARU5TTH1ARE9AYEpARU5TTHxPIA==
28 Jan 03:37 28 Jan 03:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODAzMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARFdAYEpARU5TTHpARFdAYEpARU5TTHhARFlAYEpARU5TTHZARFVAYEpARU5TTHVQIA==
28 Jan 03:08 28 Jan 03:08 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODAzMDg0MkczNSswTk4xMjlFVVAwMDA3MGJQR1hKUi8vLy8vLy8vL1J6c1J1RlN1RlNAcFJ9RlNFS1JvVlJrdS8vL0BUc0BUb0BUPy8vL0BBR0BBRkBBR0BBRFJYTyA=
28 Jan 02:37 28 Jan 02:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODAyMzcwNUczNC0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARE5AYEpARU5TTHRARExAYEpARU5TTHJAREZAYEpARU5TTHBARE5AYEpARU5TTG9PIA==
28 Jan 01:37 28 Jan 01:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODAxMzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARE5AYEpARU5TTG1ARFJAYEpARU5TTGtARFNAYEpARU5TTGlARFVAYEpARU5TTGhPIA==
28 Jan 00:37 28 Jan 00:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyODAwMzcwNUczNSswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARFVAYEpARU5TTGZARFJAYEpARU5TTGRARFFAYEpARU5TTGNARFJAYEpARU5TTGFPIA==
27 Jan 23:37 27 Jan 23:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzIzMzcwNUczNS0wTk4xNjFFRFIwMDA1M2JCMUdARFBAYEpARU5TTF9ARFZAYEpARU5TTF1ARFJAYEpARU5TTFxARFZAYEpARU5TTFpP
27 Jan 23:09 27 Jan 23:08 G 6229 129 n/a 106 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzIzMDg1NUczNS0wTk4xMjlFRFIwMDA2OWJQR1hGVS8vLy8vLy8vL1J6bFJ0P1N0P1NAalJ8e1NFSVJvTVJrcy8vL0BWaEBVXEBWdkBWdkBBRkBBQ0BBRkBBRlJXTw==
27 Jan 22:37 27 Jan 22:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzIyMzcwNUczNS0wTk4xNjFFTFIwMDA1M2JCMUdARGJAYEpARU5TTFhARG5AYEpARU5TTFZARHhAYEpARU5TTFRARD9AYEpARU5TTFJP
27 Jan 21:37 27 Jan 21:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzIxMzcwNUczNSswTk4xNjFFTFIwMDA1M2JCMUdARUxAYEpARU5TTFFARVxAYEpARU5TTE9ARWRAYEpARU5TTE1ARW9AYEpARU5TTEtQ
27 Jan 20:37 27 Jan 20:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzIwMzcwNUczNSswTk4xNjFFRFIwMDA1M2JCMUdARXZAYEpARU5TTElARWZAYEpARU5TTEdARWlAYEpARU5TTEZARXFAYEpARU5TTENP
27 Jan 19:37 27 Jan 19:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzE5MzcwNUczNS0wTk4xNjFFTFIwMDA1M2JCMUdARWpAYEpARU5TTEJARW5AYEpARU5TTEBARXRAYEpARU5TS35ARXFAYEpARU5TS3xP
27 Jan 19:09 27 Jan 19:09 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzE5MDkyN0czNi0wTk4xMjlFVVAwMDA3MGJQSFhHbi8vLy8vLy8vL1J6blJ1QFN1RlNAb1J8elNFTlJvVlJreC8vL0BWXkBWdkBWbEBXRUBBR0BBRkBBRkBBQ1JWUCA=
27 Jan 18:37 27 Jan 18:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzE4MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARXlAYEpARU1TS3pARXVAYEpARU1TS3hARXNAYEpARU1TS3ZARW5AYEpARU1TS3RPIA==
27 Jan 17:37 27 Jan 17:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzE3MzcwNUczNSswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARV9AYEpARU1TS3JARWBAYEpARU1TS3BARVVAYEpARU1TS29ARVlAYEpARU1TS21OIA==
27 Jan 16:37 27 Jan 16:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzE2MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARVJAYEpARU1TS2tARU1AYEpARU1TS2lARUZAYEpARU1TS2ZARUVAYEpARUxTS2ZQIA==
27 Jan 15:37 27 Jan 15:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzE1MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARUNAYEpARUxTS2NARH5AYEpARUxTS2FARHRAYEpARUxTS19ARHJAYEpARUxTS11OIA==
27 Jan 15:10 27 Jan 15:10 G 6229 129 n/a 106 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzE1MTAxM0czNS0wTk4xMjlFTFIwMDA2OWJQSFhCTS8vLy8vLy8vL1J6YVJ0c1N0flNAalJ8cVNFUFJvTlJrei8vLy8vL0BUR0BUVEBUQkBBRkBBREBBR0BBRFJVTw==
27 Jan 14:37 27 Jan 14:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzE0MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARGdAYEpARUtTS1tARFpAYEpARUtTS1hARE9AYEpARUtTS1ZAQz9AYEpARUtTS1RPIA==
27 Jan 13:37 27 Jan 13:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzEzMzcwNUczNCswTk4xNjFFTFIwMDA1M2JCMUdAQ3RAYEpARUtTS1JAQ2lAYEpARUtTS1BAQ15AYEpARUtTS05AQ1dAYEpARUtTS0xP
27 Jan 12:37 27 Jan 12:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzEyMzcwNUczNC0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdAQ1NAYEpARUtTS0pAQ1RAYEpARUtTS0dAQ1ZAYEpARUtTS0VAQ1tAYEpARUtTS0NPIA==
27 Jan 11:37 27 Jan 11:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzExMzcwNUczNC0wTk4xNjFFTFIwMDA1M2JCMUdAQ1xAYEpARUtTS0FAQ2RAYEpARUtTSj9AQ2dAYEpARUtTSn1AQ2ZAYEpARUtTSntP
27 Jan 11:10 27 Jan 11:10 G 137301 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzExMTAwNUczNCswTk4xMjlFWEUwMDA3MGJQSFd+Qy8vLy8vLy8vL1J6VVJ0aVN0eFNAaC8vL1NFVFJvSFJrfi8vL0BUVEBUSkBUXUBUUEBBR0BBRkBBRkBBRFJUTyA=
27 Jan 10:37 27 Jan 10:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzEwMzcwNUczNC0wTk4xNjFFRFIwMDA1M2JCMUdAQ29AYEpARUtTSnhAQ25AYEpARUtTSnZAQ3JAYEpARUtTSnRAQ3NAYEpARUtTSnJP
27 Jan 09:37 27 Jan 09:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzA5MzcwNUczNCswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdAQ3hAYEpARUtTSm9AQ3hAYEpARUtTSm1AQ31AYEpARUtTSmtAREFAYEpARUtTSmlPIA==
27 Jan 08:37 27 Jan 08:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzA4MzcwNUczNSswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARENAYEpARUtTSmZAREJAYEpARUtTSmRAREhAYEpARUtTSmFARE5AYEpARUtTSl9OIA==
27 Jan 07:37 27 Jan 07:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzA3MzcwNUczNC0wTk4xNjFFRFIwMDA1M2JCMUdARE1AYEpARUtTSl5ARFNAYEpARUtTSlxARFxAYEpARUtTSllARGBAYEpARUtTSlVP
27 Jan 07:10 27 Jan 07:10 G 661589 129 n/a 56 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzA3MTAzNkczNSswSE4xMjlFVVAwMDAxOWJHSUBEXEBgSkBFS1NKWVJTTyA=
27 Jan 06:37 27 Jan 06:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzA2MzcwNUczNCswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARGRAYEpARUtTSlRARGdAYEpARUtTSlFARGhAYEpARUtTSk9ARG5AYEpARUtTSk1OIA==
27 Jan 05:37 27 Jan 05:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzA1MzcwNUczNS0wTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARG9AYEpARUtTSktARG1AYEpARUtTSklARG5AYEpARUtTSkdARHBAYEpARUtTSkRPIA==
27 Jan 04:37 27 Jan 04:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzA0MzcwNUczNS0wTk4xNjFFRFIwMDA1M2JCMUdARHBAYEpARUtTSkFARHJAYEpARUtTST9ARHZAYEpARUtTSX1ARHhAYEpARUtTSXtP
27 Jan 03:37 27 Jan 03:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzAzMzcwNUczNCswTk4xNjFFVVAwMDA1NGJCMUdARHhAYEpARUtTSXlARHlAYEpARUtTSXZARHpAYEpARUtTSXVARH5AYEpARUtTSXJOIA==
27 Jan 03:09 27 Jan 03:09 G 661589 129 n/a 107 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzAzMDk1MEczNSswTk4xMjlFVVAwMDA3MGJQSFdxVC8vLy8vLy8vL1J5dFJ0WFN0aVNAY1J8YlNFWVJvQFJsSS8vL0BUZUBUV0BUcEBUYUBBRkBBRkBBR0BBRlJSTyA=
27 Jan 02:37 27 Jan 02:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzAyMzcwNUczNSswTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARHpAYEpARUtTSXBARH5AYEpARUtTSW1ARUNAYEpARUtTSWtARURAYEpARUtTSWlPIA==
27 Jan 01:37 27 Jan 01:37 G 6229 161 n/a 90 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzAxMzcwNUczNCswTk4xNjFFRFIwMDA1M2JCMUdARUdAYEpARUtTSWdARUVAYEpARUtTSWRARUhAYEpARUtTSWJARU5AYEpARUtTSWBP
27 Jan 00:37 27 Jan 00:37 G 596053 161 n/a 91 Q0UzMjM0Q0MyMzAyNzAwMzcwNUczNC0wTk4xNjFFVUIwMDA1NGJCMUdARU1AYEpARUtTSV5ARVBAYEpARUtTSVtARVBAYEpARUtTSVhARVFAYEpARUtTSVdPIA==
Failure Code Legend
?DCP Message with Parity Error
ADCP message contained a correctable address error
BDCP message contained a bad (unknown) address
DDCP message was duptrcated (i.e. received on mtabletiple channels)
IDCP message had an invatrd address
MThe DCP message for the referenced platform was missing (not received in its proper time strce)
NThe referenced platform has a non-complete entry in the DAPS Platform Description Table (PDT)
QDCP message had bad quatrty measurements
TDCP message was received outside its proper time strce (early/late)
UDCP message was unexpected
WDCP message was received on the wrong channel
CExcessive carrier before start of message
SLow signal strength
FExcessive frequency offset
XBad modtableation index
VLow battery voltage